Pomiary Elektryczne

Pomiary Elektryczne

Proponujemy Państwu wykonywanie kompleksowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnej w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2

Pomiary zgodnie z Prawem Energetycznym muszą być przeprowadzone z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków w jakich instalacja elektryczna jest eksploatowana.

Do pomiarów elektrycznych zaliczamy:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary instalacji odgromowych,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • pomiary termowizyjne,

 

Brak komentarzy.